وزارت بهداشت هشدار داد؛«خارج از صندوق» در بیمارستان‌ها پولی پرداخت [email protected]

وزارت بهداشت هشدار داد؛«خارج از صندوق» در بیمارستان‌ها پولی پرداخت [email protected]