??وایــی #کنـکـور خـره.من هیـچی از این درس نمیـفهـمـم? ??چـی هسـت؟بیــا #بـهتـ یـاد بدم? ??ایـش مـن #بلـد نیسـم بعـد تو بـلدی؟? ??خـا بـزار یـه نگـاه بکنم #عشقم…إ ایـن که دینـی هسـت خنـگ?? ??إ چـرا زدی تو سـرم #بیشـور.خـو نیفهمـم دیه? ??کجـاشو نمیف