واقعا چه جای مناسبی هم انتخاب کردن برای تبلیغ؟!!! چه#خلاقیتی داشتن!