هیـچوقتــــ بـراےِ ڪـسـے ڪـہ دوسـتـش داری عطــــرے را ڪہ میـزنے ، نخــر . . . بـــوےِ نبــــودن هـــــایـتــــــ دیــوانـہ اش مـےڪنـــــد ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌