هیــچوقـــت بــه نـــاحـــق↩️ ⇄✔️ ☞ پـــا‌←⚂※⇄ روی دل کـسی نــزارین✔️ ∷⇡⇡✘ یـــادتــون بـاشــه∷↔️ ⇄ دسـت زمـونــه ☜✔️ ← پــای↩️ ↛★ خیــلیــا↛✔️ رو قطـــع مــیکـنه !✔️ ★☞⇄ #Mana-pikshen