هیج رابطه ای قادر به از میان بردن تنهایی نیست. هریک از ما درهستی تنهاییم.ولی می توانیم درتنهایی یکدیگرشریک شویم. #اروین_یالوم