هیچ چیز قویتر از روحى نیست که حقیقت رو در مورد خودش بدونه