هنر نزد ایرانیان است وبس

هنر نزد ایرانیان است وبس ، هنر نزد ايرانيان است وبس ، شعر هنر نزد ایرانیان است و بس ، هنر نزد ایرانیان است و بس گنجور ، معنی هنر نزد ایرانیان است و بس ، هنر نزد ایرانیان است و بس به انگلیسی ، بیت هنر نزد ایرانیان است و بس ، هنر نزد ایرانیان است و بس in english ، شعر کامل هنر نزد ایرانیان است و بس ، رود ارس هنر نزد ایرانیان است و بس ، هنر نزد ایرانیان است وبس