همیـشـہ با خود ایـن نڪتـہ رامـتذڪر شـویم ڪہ نـاب ترین لحظاٺهمین لحظاٺ کـنونـۍ هستندڪہ بـہ سـرعـٺ درگذرندامروز را قدر بدانیم#عصر_زیباتون_بخیر