همیشه دشمنانتان را ببخشید..!هیچ چیز بیش از این آنها راناراحت نمیکند…