همیشه به قداست چشمهای تو ایمان دارم

همیشه به قداست چشمهای تو ایمان دارم ، همیشه به قداست چشمان تو ایمان دارم ، همیشه به قداست چشمهای تو ایمان دارم