همیشه به خود اعتماد داشته باشید… اگر یک بار کسی کاری را با موفقیت انجام داده باشد شما هم قطعا می توانید…