همیشه؛مراقب حرف هاییکه میزنی باشمخصوصا وقتیعصبی یادلخور هستیبعضی کلماتهمچو تَرکِشی می ماندکه کنارِ قلب می نشیند.نمی کُشدولی…تاآخر عمر عذاب می دهد ‌…