همچون قطرات ریز باران بر شیشه ی پنجره بزن تو تا باز شود این گره ی اخم تا خوب و منظم بشود باز ریتم تپش این دل پر زخم همچون نم باران دل انگیز خزانی شاداب و پر از عطر و نفس باش گر پنجره را روی رخت باز نکردم اصرار کن و شیشه ی تر را مهمان صدای قطره ها کن!

همچون قطرات ریز باران
بر شیشه ی پنجره بزن تو
تا باز شود این گره ی اخم
تا خوب و منظم بشود باز
ریتم تپش این دل پر زخم
همچون نم باران دل انگیز خزانی
شاداب و پر از عطر و نفس باش
گر پنجره را روی رخت باز نکردم
اصرار کن و شیشه ی تر را
مهمان صدای قطره ها کن!