همین کاورو انتخاب کردم ! خود موزیک رو هم داریم کار میکنیم ! فردا میاد !! خیار که نیست !! کف دستمونم بو نکرده بودیم امروز یهو راست میکنن فیلترو بر میدارن