همواره زمانی فرا می‌رسد که باید میان تماشاگر بودن و عمل یکی را برگزید،این معیار انسان شدن است!