همه ى روزا خوب نیست ، ولى هرچى که شد تو بازم به زندگى ادامه بده …همه اونایى که دوسشون دارى ، دوستت نخواهند داشت ولى تو به هر حال عاشق باش !! هر کسى بهت حقیقت رو نمیگه ولى تو تا آخرش صادق بمون !! همه ى بازیا فِر پلِى نیست ولى بدترین اتفاقا هم اگه اف

همه ى روزا خوب نیست ، ولى هرچى که شد تو بازم به زندگى ادامه بده …همه اونایى که دوسشون دارى ، دوستت نخواهند داشت ولى تو به هر حال عاشق باش !! هر کسى بهت حقیقت رو نمیگه ولى تو تا آخرش صادق بمون !! همه ى بازیا فِر پلِى نیست ولى بدترین اتفاقا هم اگه اف