همه ى بحثا عین این تصویره !!! گناه شبیه ثواب و ثواب و شبیه گناه !! امروز و دیروز همه ى بحثم این بود !! همه چى به هم ربط داره !! و همه چیز باید باهم و کنار هم باشه و بدون هم ناقصه !! حتى یه پازل اسباب بازى ساده !! تا همه ى تیکه هاش نباشن نمیشه کاملش ک

همه ى بحثا عین این تصویره !!! گناه شبیه ثواب و ثواب و شبیه گناه !! امروز و دیروز همه ى بحثم این بود !! همه چى به هم ربط داره !! و همه چیز باید باهم و کنار هم باشه و بدون هم ناقصه !! حتى یه پازل اسباب بازى ساده !! تا همه ى تیکه هاش نباشن نمیشه کاملش ک