همه شب سجده برآرم که بیایی تو به خوابم… و در آن خواب بمیرم که تو آیی و بمانی… #شهریار