همه شب سجده برآرم که بیایی تو به خوابم…و در آن خواب بمیرم که تو آیی و بمانی…#شهریار