هفته نامه صدا در شماره جدید شبیه سازی روحانی به بنی صدر را شبیه سازی محال خوانده است@akharinkhabar