هر صبح همه چیز میتواند از نو شروع شود آفتاب تنها به این دلیل طلوع میکند. سلام صبح بخیر امروزتون پر از خبرهای خوب و خوش