. هر روز سپاسگزارم برای شب هایی که به صبح می‌رسند، رویاهایی که تحقق می یابند خدایا ! آینده پنهان است اما مهم نیست همین کافیست، که تو راه را می بینی و من تو را ! عکس صبح روز رویا خدا راه امید انرژی اینستاگرام فالوور اینستاگرام عکس اینستاگر

.
هر روز سپاسگزارم برای
شب هایی که به صبح می‌رسند،
رویاهایی که تحقق می یابند
خدایا ! آینده پنهان است
اما مهم نیست
همین کافیست، که تو راه را می بینی و من تو را !
عکس صبح روز رویا خدا راه امید انرژی اینستاگرام فالوور اینستاگرام عکس اینستاگر