هر بار که فکر فراموشی به سرم زد،پستی گذاشتی تا ساعت ها سرم گرمش باشد