هرچه ملتی فرومایه‌تر و فقیرتر باشد و هرچه فشار دولت و ستم‌گستران و استثمارگران شدیدتر باشد ، به همان اندازهلذایذ جهان ماورایى که دینمعرفى مى‌کند ، رنگین‌تر است !