هاشمی رفسنجانی قبل از فوت در بیمارستان

هاشمی رفسنجانی