هاشمی رفسنجانی درگذشت ؟

هاشمی رفسنجانی درگذشت همسر آیت الله جنتی ، آیت الله هاشمی رفسنجانی درگذشت ، علی اکبر هاشمی رفسنجانی درگذشت ، هاشمی رفسنجانی درگذشت ؟

رفسنجانی هاشمی رفسنجانی