هاشمی رفسنجانی درگذشت ؟

هاشمی رفسنجانی درگذشت ؟ ، هاشمی رفسنجانی درگذشت همسر آیت الله جنتی ، آیت الله هاشمی رفسنجانی درگذشت ، علی اکبر هاشمی رفسنجانی درگذشت ، هاشمی رفسنجانی درگذشت ؟

عکس از هاشمی رفسنجانی در بیمارستان ها منتشر شده است
آیا هاشمی رفسنجانی درگذشته است؟
آیا شایعه درگذشت هاشمی رفسنجانی صحیح است؟

رفسنجانی هاشمی رفسنجانی