هاشمی رفسنجانی درگذشت ؟

هاشمی رفسنجانی درگذشت همسر آیت الله جنتی ، مادر هاشمی رفسنجانی درگذشت ، هاشمی رفسنجانی درگذشت ؟

رفسنجانی هاشمی رفسنجانی