. نوبخت درباره وضعیت زندانیان وخودکشی‌هایی اخیر: وقتی یک زندانی دراختیار قوه قضائیه قرار می‌گیرد، امانت ما است دشمنان ازاین حوادث سوءاستفاده می‌کنند آقای روحانی دراین زمینه پیگیر است