نه گنبدی دارد نه مناره، نه ناقوسنه ضریح،که به آن دخیل ببندی و یا پول درونش بریزی؛او کوروش استنامش اعتبار انسانیتدر جهان ….