نمیبخشمت حلالت نمیکنم اهم پشت سرته…..چون خیلی دلمو شکستی خیلی تا ب خواستت رسیدی همه چی یادت رفت حتی از عشقتم گذشتی بخاطر ارزوت ادم فروش حلالت نمیکنم این اخرین پستیه ک برات میزارم.تموم شدی دیگه… برو دنبال خوشیات ببینم تا کی میتونی…..با اه دل شکس

نمیبخشمت حلالت نمیکنم اهم پشت سرته…..چون خیلی دلمو شکستی خیلی تا ب خواستت رسیدی همه چی یادت رفت حتی از عشقتم گذشتی بخاطر ارزوت ادم فروش حلالت نمیکنم این اخرین پستیه ک برات میزارم.تموم شدی دیگه… برو دنبال خوشیات ببینم تا کی میتونی…..با اه دل شکس