نمیدونست اینو بلخره یه روزى اونم میده پس ، کارما ♻️ ٧٨