نقاشی که خود نقاشی توسط نقاشیِ نقاشی که خودش را نیز در نقاشی نقاشی کرده، نقاشی شده است !