نشان بسیار زیبای کلکسیونی و نسبتا قدیمی بر روی عقیق دو پوست از رو کاس شده و با هنرمندی بسیار کنده شده رکاب نقره دستساز صفوی انگشتر مهر نشان عقیق دوپوست صفوی رکاب طلا نقره یمن یمنی ایران محرم کلیپ عکس فیلم سنگ کلکسیون گالری انگشترسازی

نشان بسیار زیبای کلکسیونی و نسبتا قدیمی بر روی عقیق دو پوست از رو کاس شده و با هنرمندی بسیار کنده شده
رکاب نقره دستساز صفوی
انگشتر مهر نشان عقیق دوپوست صفوی رکاب طلا نقره یمن یمنی ایران محرم کلیپ عکس فیلم سنگ کلکسیون گالری انگشترسازی