نتیجه زندگــے اموالـے نیست که جمع میکنیم بلکه قلبهایــے است که جذب میکنیم…!!!