ناراحت آدم هایی باشید کهاز همه چیز شاکی اندآن ها که روش زندگی شان را مثل مبلمان خانهدائم عوض می کنندهمینطور دوستان و رفتارشان را