میچل تا چند دقیقه دیگه اعدامِمون میکنن بعد با هم میریم پیش خدا و اینا خوش میگذرونیم