میل سخن نیست دلتنگم وبا هیچکسم

جملات عاشقانه تکان دهنده جملات عاشقانه توپ ملات عاشقانه تاثیر گذار