میدانی؟ من جز تو باهرکس باشم تنهایم

میدانی من جز تو باهرکس باشم تنهایم ، میدانی؟ من جز تو باهرکس باشم تنهایم

تنها عاشقانه