میدانی؟ من جز تو باهرکس باشم تنهایم

میدانی من جز تو با هرکس باشم تنهایم ، میدانی؟ من جز تو باهرکس باشم تنهایم

عکس های پیشنهادی:

تنها عاشقانه