مگذارید غم گذشته تان و ترس از آینده خوشحالی امروزتان را نابود کند. مثبت بمانید چون امروز می تواند بهترین روز زندگیتان باشد.