میگن هى آب معدنى میفرستین اینجا آب هست !! فقط هم به آب نیاز نیست !! بیشتر غذا و کنسرو و پتو و مسائل گرما و خوراکى لازمه !! نه فقط آب