میگن زمین گرده و حرکت چرخشی دارهالهی تو این گردش روزگارهرچی خوبی و سلامتیهدور سرتون بچرخه