میگن دلیل بارش بارون ابره !!! چرت میگن !! میبینى که !! ابرى نیست !!! ولى یهو بارون میاد