موش ها تقریبا از هر روزنه کوچکتر از سرشان می توانند عبور کنند به این علت که قطعات استخوانهای جمجمه این حیوان به هم متصل نیست در نتیجه میتواند با تغییر شکل جمجمه خود، از هر روزنه ای رد شود[email protected]