مواظب آدم هاى صبور ومهربون زندگیتون باشیداگر بمانند براى همیشه است و اگر بروند میروند که دیگر برنگردند…