. مهرداد این ویدیو را در تلگرام فرستاده و گفته جنگل هاى شمال وضعیت مطلوبى ندارند. . پیامگیر ما در تلگرام @bbcshoma