مهدی امیرآبادی: شجاعیان هرچقدر گرفته نوش جانش اما باید در استقلال بدرخشد منصوریان دیگر نمی‌تواند بگوید تیمم جوان بودمنصوریان می‌داند چطور باید تیمش را کنترل کند