من یه غول واسه غول آخرم !! وایسادم ببینم تهش کجاس بعد آسو بزنم روش !! تو هنوز آس منو ندیدى … !! منتظرم