من وخدا سواردوچرخه شدیماشتباه کردم جلونشستم وخدا عقبسر دوراهی هادلهره مرامیگرفتجایمان راعوضکردیم وارام شدمهر وقت ازاومیپرسم که کجا میرویم؟بالبخند میگوید:توفقط رکاب بزن❤️ @Todelii