من مسئولیت شماره ده رو انجام دادم که آلبوم امیر بود !! راستشو بخواین ده رو دوست دارم ولى همه دارن بهم میگن برگرد به هفت !! شاید این یه نشونس و واسه همینه که پام خوب نمیشه چون تتوى روى پام و گردنبندا همه هفته ولى خب شاید هم اونا اشتباه میگن و شماره ده

من مسئولیت شماره ده رو انجام دادم که آلبوم امیر بود !! راستشو بخواین ده رو دوست دارم ولى همه دارن بهم میگن برگرد به هفت !! شاید این یه نشونس و واسه همینه که پام خوب نمیشه چون تتوى روى پام و گردنبندا همه هفته ولى خب شاید هم اونا اشتباه میگن و شماره ده

عکس های پیشنهادی: