من زنی را می شناسم که هر چهارشنبه صبح برای حافظ فال می گرفت تمام هفته سعدی را نصیحت می کرد اما غروب جمعه از دردی مبهم بخودش می پیچید… #فریاد_فیروزی