من خودم دیدم اونجایی که حافظ گفت « مجال من همین باشد که پنهان عشقِ او ورزم » ، قلمو انداخت یه ور ، رفت یه گوشه های های گریه کرد ..! @pinadism